dimecres, 15 de maig de 2013

15/05/2013 Ultimant els darrers indicadors: La importància de la previsibilitat

PREVISIBILITAT

Que les tasques siguin previsibles és un factor que en cas de que hi hagi una mancància pot ocasionar situacions de risc psicosocial.

L’administració pública és una unitat fortament afectada per esdeveniments lligats a l’agenda de directius, de polítics, de consultes parlamentàries, de processos entre diferents unitats. De terminis imprevistos, de noves urgències, de delegacions de funcions, etc.  Aquest és un factor que sempre es considera que pot surtir alt. I així ha estat: Un 72,1% dels treballadors/es està exposat a la situació més desfavorable per a la salut respecte a la Previsibilitat.

Quines situacions provoquen la manca de previsibilitat.

- Sovint hi ha manca de planificació i mala comunicació.
- No s’informa dels objectius.
- Millorar la planificació i els objectius de la unitat.
-Informar i donar coneixement de les feines amb suficiente antel·lació
- Millorar la informació i la comunicació.

Quines mesures es poden promoure per rehuir la manca de previsibilitat ?

Trasmeto una llista de les idees que han sortit a la reunió de treball: 

Hi ha situacions concretes i específiques, com poden ser en el trasllat de personal a diferents lloc de treball, cal informar correctament. Garantir la consulta i la participació del personal afectat pels canvis.
 Tenir present que cal definir els objectius de cada unitat i fer el seguiment dels objectius (informar d’indicadors de resultats al personal de les unitats).

- Procurar la participació del personal. Comentar les possibles solucions i propostes.
- Augmentar el feed-back.
- Potenciar la utilització d’intranet.
- Organització millorable en la distribució de feines. ( tenir en compte el perfil de les tasques, per exemple, en alguns casos i en determinats moments, auxiliars administratius han de fer feina de tècnics, etc).
- Revisar la distribució de les feines
- Revisar la distribució de les feines i les càrregues
de treball per poder fer-ne una redistribució òptima
- Definir tasques de cada persona