dilluns, 29 d’abril de 2013

29/04/2013 treballant mesures per millora l'estimaESTIMA

Ens ha sorprès que un 53,95% de les persones treballadors/res està exposat a la situació de desfavorable de l'estima, basada sobre tot en una percepció de manca de reconeixement. Els problemes de l'estima a la feina també poden ser davant del fet de tenir la vivència que no es disposa de suport necessari, feina invisible, manca de coneixement de tot el que es fa i per tant, manca de valoració, sentiment de que no se'l te en compte, no se li demana l'opinió, les necessitats, etc.

Crec que aquest és un paràmetre que es pot resoldre fàcilment emprenent mesures com per exemple i entre altres les següents:

- Sensibilitzar als càrrecs sobre la importància de motivar i reconèixer la feina realitzada pel personal, mostrar interès per les seves necessitats i valorar la feina realitzada.


- Realitzar formació pels treballadors amb comandament sobre tècniques de motivació del personal, formació en coaching.

- Donar una visió global de la tasca que es realitza, informar i posar en valor totes les tasques.
- Establir mètodes de dinàmiques participatives, sistemes feed-back, també
reunions sobre exposició de tasques, treballs, plantejar programes per demanar suggeriments.  Potenciar el treball en grup i l’autonomia de les persones de l’equip.

- Davant de situacions de rumors sobre possibles canvis, acomiadaments - Proporcionar informació sistemàtica, transparent, ràpida i correcta sobre tot el que els interessa o els pugui afectar.

- Facilitar l’empleabilitat dels treballadors fomentant la seva formació i la possibilitat de desenvolupament professional i personal. Que en el currículum es pugui disposar de certificat on es concretin totes les tasques desenvolupades.