dilluns, 6 de maig de 2013

06/05/2013 L’atenció al públic, causa d’exigència psicològica emocional


L’atenció al públic, causa d’exigència psicològica emocional

Sessió de treball sobre les exigències psicològiques de tipus cognitiu:

La sessió ha estat llarga. Faig un resum del que s’ha parlat.

És un tema que considero en si mateix força complex. Cada persona ho viu d’una determinada manera, però tanmateix, aquestes exigències es refereixen al maneig de coneixements, la seva complexitat, les característiques de les feines com variabilitat, temps disponible, repercusió de les tasques, etc.

Crec que és un factor psicosocial d'interès, ja que podem trobar exigències que afecten a la salut, tant per molta complexitat com per manca d’aquesta o manca d’estímuls; un tema que per tant, depèn de molts factors.

En si mateix, les exigències cognitives no són ni negatives ni positives per si mateixes, sinó que s’han de valorar en funció de com les viu la persona,i això sol dependre en funció de les possibilitats de desenvolupament.

Amb tot i això, si l’organització del treball facilita les oportunitats i els recursos necessaris, poden implicar l’adquisició de nous coneixements i habilitats i afavorir la salut, alhora que poden afavorir l’aprenentatge i el treball actiu. Per contra, quan hi ha poques possibilitats per al desenvolupament d’habilitats, poden influir negativament en la salut, igual que quan són excessivament baixes, reflectint passivitat i estancament del treball.

Son elements que tenen a veure amb el disseny i el contingut de les tasques, el seu nivell de dificultat i diversificació, també la demanda sobre el temps establert per dur-les a terme.

Perquè les exigències cognitives siguin positives, hem, a més, de qüestionar-nos si es té la formación necessària per manejar la informació que es requereix al lloc de treball.

Ens trobem que un 40% de les persones que han respost i participat en l’avaluació de riscos psicosocials presenten situacions desfavorables pel que fa a les exigències psicològiques cognitives en el seu lloc de treball.

També ens podem trobar en que les persones treballadores poden estar esposades a unes exigències psicològiques pel fet que estan atenent a un col·lectiu amb problemes, de difícil solució, situacions límit de necessitat que afecten a la persona que està fent la feina d’atenció sense poder oferir solucions al respecte.  

Si es tracta d’un tema d’atenció al públic, possibles mesures preventives podrien ser planificar un sistema més organitzat d’horaris d’atenció al públic, si s’escau rotació de funcions, de torns, de tasques assignades, oferir formació específica i ajustada al lloc de treball, eines per poder actuar quan succeeixen les situacions de majors exigències emocionals. Cobrir aquells llocs amb més demanda de tasques, cobrir les baixes per jubilacions, maternitats, etc.